自遣诗三十首

朝代:唐朝 | 作者:陆龟蒙 | 诗词类型:唐诗

自遣诗三十首原文

五年重别旧山村,树有交柯犊有孙。
更感卞峰颜色好,晓云才散便当门。
雪下孤村淅淅鸣,病魂无睡洒来清。
心摇只待东窗晓,长愧寒鸡第一声。
多情多感自难忘,只有风流共古长。
座上不遗金带枕,陈王词赋为谁伤。
甫里先生未白头,酒旗犹可战高楼。
长鲸好鲙无因得,乞取艅艎作钓舟。
花濑濛濛紫气昏,水边山曲更深村。
终须拣取幽栖处,老桧成双便作门。
阴洞曾为采药行,冷云凝绝烛微明。
玉芝敲折琤然堕,合有真人上姓名。
长叹人间发易华,暗将心事许烟霞。
病来前约分明在,药鼎书囊便是家。
酝得秋泉似玉容,比于云液更应浓。
思量北海徐刘辈,枉向人间号酒龙。
羊侃多应自古豪,解盘金槊置纤腰。
纵然此事教双得,不博溪田二顷苗。
偶然携稚看微波,临水春寒一倍多。
便使笔精如逸少,懒能书字换群鹅。
昔闻庄叟迢迢梦,又道韩生苒苒飞。
知有姓名聊寄问,更无言语抱斜晖。
雪侵春事太无端,舞急微还近腊寒。
应是也疑真宰怪,休时犹未遍林峦。
数尺游丝堕碧空,年年长是惹东风。
争知天上无人住,亦有春愁鹤发翁。
谁使寒鸦意绪娇,云情山晚动情憀.乱和残照纷纷舞,应索阳乌次第饶。
古往天高事渺茫,争知灵媛不凄凉。
月娥如有相思泪,只待方诸寄两行。
本来云外寄闲身,遂与溪云作主人。
一夜逆风愁四散,晓来零落傍衣巾。
渊明不待公田熟,乘兴先秋解印归。
我为馀粮春未去,到头谁是复谁非。
云拥根株抱石危,斫来文似瘦蛟螭。
幽人带病慵朝起,只向春山尽日欹。
月淡花闲夜已深,宋家微咏若遗音。
重思万古无人赏,露湿清香独满襟。
南岸春田手自农,往来横截半江风。
有时不耐轻桡兴,暂欲蓬山访洛公。
贤达垂竿小隐中,我来真作捕鱼翁。
前溪一夜春流急,已学严滩下钓筒。
水国君王又姓萧,风情由是冠南朝。
灵和殿下巴江柳,十二旒前舞翠条。
强梳蓬鬓整斜冠,片烛光微夜思阑。
天意最饶惆怅事,单栖分付与春寒。
无多药圃近南荣,合有新苗次第生。
稚子不知名品上,恐随春草斗输赢。
一派溪随箬下流,春来无处不汀洲。
漪澜未碧蒲犹短,不见鸳鸯正自由。
山下花明水上曛,一桡青翰破霞文。
越人但爱风流客,绣被何须属鄂君。
妍华须是占时生,准拟差肩不近情。
佳丽几时腰不细,荆王辛苦致宫名。
姹女精神似月孤,敢将容易入洪炉。
人间纵道铅华少,蝶翅新篁未肯无。
贞白求丹变姓名,主恩潜助亦无成。
侯家竟换梁天子,王整徒劳作外兵。
春雨能膏草木肥,就中林野碧含滋。
唯馀病客相逢背,一夜寒声减四肢。

自遣诗三十首拼音版

wǔ nián zhòng bié jiù shān cūn ,shù yǒu jiāo kē dú yǒu sūn 。

五年重别旧山村,树有交柯犊有孙。

gèng gǎn biàn fēng yán sè hǎo ,xiǎo yún cái sàn biàn dāng mén 。

更感卞峰颜色好,晓云才散便当门。

xuě xià gū cūn xī xī míng ,bìng hún wú shuì sǎ lái qīng 。

雪下孤村淅淅鸣,病魂无睡洒来清。

xīn yáo zhī dài dōng chuāng xiǎo ,zhǎng kuì hán jī dì yī shēng 。

心摇只待东窗晓,长愧寒鸡第一声。

duō qíng duō gǎn zì nán wàng ,zhī yǒu fēng liú gòng gǔ zhǎng 。

多情多感自难忘,只有风流共古长。

zuò shàng bú yí jīn dài zhěn ,chén wáng cí fù wéi shuí shāng 。

座上不遗金带枕,陈王词赋为谁伤。

fǔ lǐ xiān shēng wèi bái tóu ,jiǔ qí yóu kě zhàn gāo lóu 。

甫里先生未白头,酒旗犹可战高楼。

zhǎng jīng hǎo kuài wú yīn dé ,qǐ qǔ yú huáng zuò diào zhōu 。

长鲸好鲙无因得,乞取艅艎作钓舟。

huā lài méng méng zǐ qì hūn ,shuǐ biān shān qǔ gèng shēn cūn 。

花濑濛濛紫气昏,水边山曲更深村。

zhōng xū jiǎn qǔ yōu qī chù ,lǎo guì chéng shuāng biàn zuò mén 。

终须拣取幽栖处,老桧成双便作门。

yīn dòng céng wéi cǎi yào háng ,lěng yún níng jué zhú wēi míng 。

阴洞曾为采药行,冷云凝绝烛微明。

yù zhī qiāo shé chēng rán duò ,hé yǒu zhēn rén shàng xìng míng 。

玉芝敲折琤然堕,合有真人上姓名。

zhǎng tàn rén jiān fā yì huá ,àn jiāng xīn shì xǔ yān xiá 。

长叹人间发易华,暗将心事许烟霞。

bìng lái qián yuē fèn míng zài ,yào dǐng shū náng biàn shì jiā 。

病来前约分明在,药鼎书囊便是家。

yùn dé qiū quán sì yù róng ,bǐ yú yún yè gèng yīng nóng 。

酝得秋泉似玉容,比于云液更应浓。

sī liàng běi hǎi xú liú bèi ,wǎng xiàng rén jiān hào jiǔ lóng 。

思量北海徐刘辈,枉向人间号酒龙。

yáng kǎn duō yīng zì gǔ háo ,jiě pán jīn shuò zhì xiān yāo 。

羊侃多应自古豪,解盘金槊置纤腰。

zòng rán cǐ shì jiāo shuāng dé ,bú bó xī tián èr qǐng miáo 。

纵然此事教双得,不博溪田二顷苗。

ǒu rán xié zhì kàn wēi bō ,lín shuǐ chūn hán yī bèi duō 。

偶然携稚看微波,临水春寒一倍多。

biàn shǐ bǐ jīng rú yì shǎo ,lǎn néng shū zì huàn qún é 。

便使笔精如逸少,懒能书字换群鹅。

xī wén zhuāng sǒu tiáo tiáo mèng ,yòu dào hán shēng rǎn rǎn fēi 。

昔闻庄叟迢迢梦,又道韩生苒苒飞。

zhī yǒu xìng míng liáo jì wèn ,gèng wú yán yǔ bào xié huī 。

知有姓名聊寄问,更无言语抱斜晖。

xuě qīn chūn shì tài wú duān ,wǔ jí wēi hái jìn là hán 。

雪侵春事太无端,舞急微还近腊寒。

yīng shì yě yí zhēn zǎi guài ,xiū shí yóu wèi biàn lín luán 。

应是也疑真宰怪,休时犹未遍林峦。

shù chǐ yóu sī duò bì kōng ,nián nián zhǎng shì rě dōng fēng 。

数尺游丝堕碧空,年年长是惹东风。

zhēng zhī tiān shàng wú rén zhù ,yì yǒu chūn chóu hè fā wēng 。

争知天上无人住,亦有春愁鹤发翁。

shuí shǐ hán yā yì xù jiāo ,yún qíng shān wǎn dòng qíng liáo .luàn hé cán zhào fēn fēn wǔ ,yīng suǒ yáng wū cì dì ráo 。

谁使寒鸦意绪娇,云情山晚动情憀.乱和残照纷纷舞,应索阳乌次第饶。

gǔ wǎng tiān gāo shì miǎo máng ,zhēng zhī líng yuán bú qī liáng 。

古往天高事渺茫,争知灵媛不凄凉。

yuè é rú yǒu xiàng sī lèi ,zhī dài fāng zhū jì liǎng háng 。

月娥如有相思泪,只待方诸寄两行。

běn lái yún wài jì xián shēn ,suí yǔ xī yún zuò zhǔ rén 。

本来云外寄闲身,遂与溪云作主人。

yī yè nì fēng chóu sì sàn ,xiǎo lái líng luò bàng yī jīn 。

一夜逆风愁四散,晓来零落傍衣巾。

yuān míng bú dài gōng tián shú ,chéng xìng xiān qiū jiě yìn guī 。

渊明不待公田熟,乘兴先秋解印归。

wǒ wéi yú liáng chūn wèi qù ,dào tóu shuí shì fù shuí fēi 。

我为馀粮春未去,到头谁是复谁非。

yún yōng gēn zhū bào shí wēi ,zhuó lái wén sì shòu jiāo chī 。

云拥根株抱石危,斫来文似瘦蛟螭。

yōu rén dài bìng yōng cháo qǐ ,zhī xiàng chūn shān jìn rì yī 。

幽人带病慵朝起,只向春山尽日欹。

yuè dàn huā xián yè yǐ shēn ,sòng jiā wēi yǒng ruò yí yīn 。

月淡花闲夜已深,宋家微咏若遗音。

zhòng sī wàn gǔ wú rén shǎng ,lù shī qīng xiāng dú mǎn jīn 。

重思万古无人赏,露湿清香独满襟。

nán àn chūn tián shǒu zì nóng ,wǎng lái héng jié bàn jiāng fēng 。

南岸春田手自农,往来横截半江风。

yǒu shí bú nài qīng ráo xìng ,zàn yù péng shān fǎng luò gōng 。

有时不耐轻桡兴,暂欲蓬山访洛公。

xián dá chuí gān xiǎo yǐn zhōng ,wǒ lái zhēn zuò bǔ yú wēng 。

贤达垂竿小隐中,我来真作捕鱼翁。

qián xī yī yè chūn liú jí ,yǐ xué yán tān xià diào tǒng 。

前溪一夜春流急,已学严滩下钓筒。

shuǐ guó jun1 wáng yòu xìng xiāo ,fēng qíng yóu shì guàn nán cháo 。

水国君王又姓萧,风情由是冠南朝。

líng hé diàn xià bā jiāng liǔ ,shí èr liú qián wǔ cuì tiáo 。

灵和殿下巴江柳,十二旒前舞翠条。

qiáng shū péng bìn zhěng xié guàn ,piàn zhú guāng wēi yè sī lán 。

强梳蓬鬓整斜冠,片烛光微夜思阑。

tiān yì zuì ráo chóu chàng shì ,dān qī fèn fù yǔ chūn hán 。

天意最饶惆怅事,单栖分付与春寒。

wú duō yào pǔ jìn nán róng ,hé yǒu xīn miáo cì dì shēng 。

无多药圃近南荣,合有新苗次第生。

zhì zǐ bú zhī míng pǐn shàng ,kǒng suí chūn cǎo dòu shū yíng 。

稚子不知名品上,恐随春草斗输赢。

yī pài xī suí ruò xià liú ,chūn lái wú chù bú tīng zhōu 。

一派溪随箬下流,春来无处不汀洲。

yī lán wèi bì pú yóu duǎn ,bú jiàn yuān yāng zhèng zì yóu 。

漪澜未碧蒲犹短,不见鸳鸯正自由。

shān xià huā míng shuǐ shàng xūn ,yī ráo qīng hàn pò xiá wén 。

山下花明水上曛,一桡青翰破霞文。

yuè rén dàn ài fēng liú kè ,xiù bèi hé xū shǔ è jun1 。

越人但爱风流客,绣被何须属鄂君。

yán huá xū shì zhàn shí shēng ,zhǔn nǐ chà jiān bú jìn qíng 。

妍华须是占时生,准拟差肩不近情。

jiā lì jǐ shí yāo bú xì ,jīng wáng xīn kǔ zhì gōng míng 。

佳丽几时腰不细,荆王辛苦致宫名。

chà nǚ jīng shén sì yuè gū ,gǎn jiāng róng yì rù hóng lú 。

姹女精神似月孤,敢将容易入洪炉。

rén jiān zòng dào qiān huá shǎo ,dié chì xīn huáng wèi kěn wú 。

人间纵道铅华少,蝶翅新篁未肯无。

zhēn bái qiú dān biàn xìng míng ,zhǔ ēn qián zhù yì wú chéng 。

贞白求丹变姓名,主恩潜助亦无成。

hóu jiā jìng huàn liáng tiān zǐ ,wáng zhěng tú láo zuò wài bīng 。

侯家竟换梁天子,王整徒劳作外兵。

chūn yǔ néng gāo cǎo mù féi ,jiù zhōng lín yě bì hán zī 。

春雨能膏草木肥,就中林野碧含滋。

wéi yú bìng kè xiàng féng bèi ,yī yè hán shēng jiǎn sì zhī 。

唯馀病客相逢背,一夜寒声减四肢。


自遣诗三十首作者陆龟蒙简介

陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,… 陆龟蒙详细介绍

自遣诗三十首原文及翻译赏析

【多情多感】见“多情善感”。
【甫里先生】学家陆龟蒙之号。唐陆龟蒙《甫里先生传》:“甫里先生者,不知何许人也。人见其耕於甫里,故云。”《新唐书·陆龟蒙传》:“或号天随子、甫里先生,自比涪翁、渔父、江上丈人。”参见“甫里”。汉
【十二旒】前后各悬垂的十二条玉串。《礼记·玉… 查看详情

返回顶部