昭君怨三首

朝代: | 作者:东方虬 | 诗词类型:唐诗

昭君怨三首原文

汉道方全盛,朝廷足武臣。何须薄命妾,辛苦事和亲。
掩泪辞丹凤,衔悲向白龙。单于浪惊喜,无复旧时容。
胡地无花草,春来不似春。自然衣带缓,非是为腰身。

昭君怨三首拼音版

hàn dào fāng quán shèng ,cháo tíng zú wǔ chén 。hé xū báo mìng qiè ,xīn kǔ shì hé qīn 。

汉道方全盛,朝廷足武臣。何须薄命妾,辛苦事和亲。

yǎn lèi cí dān fèng ,xián bēi xiàng bái lóng 。dān yú làng jīng xǐ ,wú fù jiù shí róng 。

掩泪辞丹凤,衔悲向白龙。单于浪惊喜,无复旧时容。

hú dì wú huā cǎo ,chūn lái bú sì chūn 。zì rán yī dài huǎn ,fēi shì wéi yāo shēn 。

胡地无花草,春来不似春。自然衣带缓,非是为腰身。


返回顶部