三让月成魄(不得泛说乡饮之事)

朝代: | 作者: | 诗词类型:

三让月成魄(不得泛说乡饮之事)原文

为礼依天象,周旋逐月成。教人三让美,为客一宵生。
初进轮犹暗,终辞影渐明。幸陪宾主位,取舍任亏盈。

三让月成魄(不得泛说乡饮之事)拼音版

wéi lǐ yī tiān xiàng ,zhōu xuán zhú yuè chéng 。jiāo rén sān ràng měi ,wéi kè yī xiāo shēng 。

为礼依天象,周旋逐月成。教人三让美,为客一宵生。

chū jìn lún yóu àn ,zhōng cí yǐng jiàn míng 。xìng péi bīn zhǔ wèi ,qǔ shě rèn kuī yíng 。

初进轮犹暗,终辞影渐明。幸陪宾主位,取舍任亏盈。


返回顶部