明月湖醉后蔷薇花歌

朝代: | 作者: | 诗词类型:

明月湖醉后蔷薇花歌原文

万朵当轩红灼灼,晚阴照水尘不著。西施醉后情不禁,
侍儿扶下蕊珠阁。柔条嫩蕊轻wV鳃,一低一昂合又开。
深红浅绿状不得,日斜池畔香风来。红能柔,绿能软,
浓淡参差相宛转。舞蝶双双谁唤来,轻绡片片何人剪。
白发使君思帝乡,驱妻领女游花傍。持杯忆著曲江事,
千花万叶垂宫墙。复有同心初上第,日暮华筵移水际。
笙歌日日徵教坊,倾国名倡尽佳丽。我曾此处同诸生,
飞盂落盏纷纵横。将欲得到上天路,刚向直道中行去。
一朝失势当如此,万事如灰壮心死。谁知奏御数万言,
翻割龟符四千里。丈夫达则贤,穷则愚。胡为紫,胡为朱?
莫思身外穷通事,且醉花前一百壶。

明月湖醉后蔷薇花歌拼音版

wàn duǒ dāng xuān hóng zhuó zhuó ,wǎn yīn zhào shuǐ chén bú zhe 。xī shī zuì hòu qíng bú jìn ,

万朵当轩红灼灼,晚阴照水尘不著。西施醉后情不禁,

shì ér fú xià ruǐ zhū gé 。róu tiáo nèn ruǐ qīng wVsāi ,yī dī yī áng hé yòu kāi 。

侍儿扶下蕊珠阁。柔条嫩蕊轻wV鳃,一低一昂合又开。

shēn hóng qiǎn lǜ zhuàng bú dé ,rì xié chí pàn xiāng fēng lái 。hóng néng róu ,lǜ néng ruǎn ,

深红浅绿状不得,日斜池畔香风来。红能柔,绿能软,

nóng dàn cān chà xiàng wǎn zhuǎn 。wǔ dié shuāng shuāng shuí huàn lái ,qīng xiāo piàn piàn hé rén jiǎn 。

浓淡参差相宛转。舞蝶双双谁唤来,轻绡片片何人剪。

bái fā shǐ jun1 sī dì xiāng ,qū qī lǐng nǚ yóu huā bàng 。chí bēi yì zhe qǔ jiāng shì ,

白发使君思帝乡,驱妻领女游花傍。持杯忆著曲江事,

qiān huā wàn yè chuí gōng qiáng 。fù yǒu tóng xīn chū shàng dì ,rì mù huá yàn yí shuǐ jì 。

千花万叶垂宫墙。复有同心初上第,日暮华筵移水际。

shēng gē rì rì zhēng jiāo fāng ,qīng guó míng chàng jìn jiā lì 。wǒ céng cǐ chù tóng zhū shēng ,

笙歌日日徵教坊,倾国名倡尽佳丽。我曾此处同诸生,

fēi yú luò zhǎn fēn zòng héng 。jiāng yù dé dào shàng tiān lù ,gāng xiàng zhí dào zhōng háng qù 。

飞盂落盏纷纵横。将欲得到上天路,刚向直道中行去。

yī cháo shī shì dāng rú cǐ ,wàn shì rú huī zhuàng xīn sǐ 。shuí zhī zòu yù shù wàn yán ,

一朝失势当如此,万事如灰壮心死。谁知奏御数万言,

fān gē guī fú sì qiān lǐ 。zhàng fū dá zé xián ,qióng zé yú 。hú wéi zǐ ,hú wéi zhū ?

翻割龟符四千里。丈夫达则贤,穷则愚。胡为紫,胡为朱?

mò sī shēn wài qióng tōng shì ,qiě zuì huā qián yī bǎi hú 。

莫思身外穷通事,且醉花前一百壶。


返回顶部