观北番谒庙

朝代: | 作者: | 诗词类型:

观北番谒庙原文

肃肃层城里,巍巍祖庙清。圣恩覃布濩,异域献精诚。
冠盖分行列,戎夷变姓名。礼终齐百拜,心洁尽忠贞。
瑞气千重色,箫韶九奏声。仗移迎日转,旆动逐风轻。
休运威仪盛,丰年俎豆盈。不堪惭颂德,空此望簪缨。

观北番谒庙拼音版

sù sù céng chéng lǐ ,wēi wēi zǔ miào qīng 。shèng ēn tán bù hù ,yì yù xiàn jīng chéng 。

肃肃层城里,巍巍祖庙清。圣恩覃布濩,异域献精诚。

guàn gài fèn háng liè ,róng yí biàn xìng míng 。lǐ zhōng qí bǎi bài ,xīn jié jìn zhōng zhēn 。

冠盖分行列,戎夷变姓名。礼终齐百拜,心洁尽忠贞。

ruì qì qiān zhòng sè ,xiāo sháo jiǔ zòu shēng 。zhàng yí yíng rì zhuǎn ,pèi dòng zhú fēng qīng 。

瑞气千重色,箫韶九奏声。仗移迎日转,旆动逐风轻。

xiū yùn wēi yí shèng ,fēng nián zǔ dòu yíng 。bú kān cán sòng dé ,kōng cǐ wàng zān yīng 。

休运威仪盛,丰年俎豆盈。不堪惭颂德,空此望簪缨。


返回顶部