恩赐耆老布帛(一作李绛诗)

朝代: | 作者: | 诗词类型:

恩赐耆老布帛(一作李绛诗)原文

涣汗中天发,殊私海外存。衰颜逢圣代,华发受皇恩。
烛物明尧日,垂衣辟禹门。惜时悲落景,赐帛慰馀魂。
厚泽沾祥咏,微生保子孙。盛明今尚齿,欢洽九衢樽。

恩赐耆老布帛(一作李绛诗)拼音版

huàn hàn zhōng tiān fā ,shū sī hǎi wài cún 。shuāi yán féng shèng dài ,huá fā shòu huáng ēn 。

涣汗中天发,殊私海外存。衰颜逢圣代,华发受皇恩。

zhú wù míng yáo rì ,chuí yī pì yǔ mén 。xī shí bēi luò jǐng ,cì bó wèi yú hún 。

烛物明尧日,垂衣辟禹门。惜时悲落景,赐帛慰馀魂。

hòu zé zhān xiáng yǒng ,wēi shēng bǎo zǐ sūn 。shèng míng jīn shàng chǐ ,huān qià jiǔ qú zūn 。

厚泽沾祥咏,微生保子孙。盛明今尚齿,欢洽九衢樽。


返回顶部