大庆堂赐宴元珰有诗呈吴越王

朝代: | 作者: | 诗词类型:

大庆堂赐宴元珰有诗呈吴越王原文

非为亲贤展绮筵,恒常宁敢恣游盘。绿搓杨柳绵初软,
红晕樱桃粉未干。谷鸟乍啼声似涩,甘霖方霁景犹寒。
笙歌风紧人酣醉,却绕珍丛烂熳看。

大庆堂赐宴元珰有诗呈吴越王拼音版

fēi wéi qīn xián zhǎn qǐ yàn ,héng cháng níng gǎn zì yóu pán 。lǜ cuō yáng liǔ mián chū ruǎn ,

非为亲贤展绮筵,恒常宁敢恣游盘。绿搓杨柳绵初软,

hóng yūn yīng táo fěn wèi gàn 。gǔ niǎo zhà tí shēng sì sè ,gān lín fāng jì jǐng yóu hán 。

红晕樱桃粉未干。谷鸟乍啼声似涩,甘霖方霁景犹寒。

shēng gē fēng jǐn rén hān zuì ,què rào zhēn cóng làn màn kàn 。

笙歌风紧人酣醉,却绕珍丛烂熳看。


返回顶部